Blue Flower

Algemene informatie over diabetes

Statistieken  (bron; nationaal kompas, RIVM)

Er zijn in Nederland bijna 1 miljoen mensen met diabetes. Dat is ruim 1 procent meer dan in de periode 2001/2002. Deze toename hangt samen met de vergrijzing van de bevolking en het gestegen aandeel mensen met ernstig overgewicht. Suikerziekte (diabetes) komt meer voor bij ouderen en mensen met obesitas. 

Onder niet-westerse allochtonen komt suikerziekte vaker voor dan onder autochtonen. Het meest komt de ziekte voor bij Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen. Waarom sommige groepen niet-westerse allochtonen vaker aan suikerziekte lijden, is niet exact aan te geven.

Meeste diabetespatiënten hebben type 2 diabetes 

Van de personen met diabetes heeft ongeveer 90% type 2 diabetes. Het voorkomen van type 2 diabetes neemt toe met de leeftijd. Type 1 diabetes is een vorm van diabetes die vaak al op jonge leeftijd wordt gediagnosticeerd.

 

Aantal patiënten met diabetes mellitus is gestegen

 Het aantal patiënten met diabetes is sinds de tweede helft van de jaren negentig sterk gestegen, dit geldt zowel voor type 1 als voor type 2 diabetes. De stijging was het grootst vanaf ongeveer 2000. Tot in de jaren 90 kwam type 2 diabetes vrijwel uitsluitend voor bij volwassenen, maar de laatste jaren neemt ook het aantal adolescenten met type 2 toe.

 

Huisarts diagnosticeert meer 'onbekende' diabetespatiënten

In het begin van de jaren negentig was een groot deel van de patiënten met diabetes niet bekend bij de huisarts. Door de toegenomen aandacht voor deze ‘onbekende’ diabetespatiënten, doen steeds meer huisartsen aan gerichte vroege opsporing van diabetes. Daardoor is het aantal gediagnosticeerde diabetespatiënten gestegen. In het meest recente bevolkingsonderzoek Nederland de Maat Genomen (2009-2010) bleek ongeveer 25% van de mensen met diabetes niet gediagnosticeerd te zijn.

 

Stijging type 2 diabetes door toename overgewicht, vergrijzing en gerichte vroege opsporing.

 Belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van type 2 diabetes zijn ernstig overgewicht,  vetverdeling vooral rond de taille , gebrek aan lichamelijke activiteit en voedingsfactoren. Ook genetische aanleg speelt een rol. De toename van het aantal patiënten met type 2 diabetes is het gevolg van vergrijzing, de sterke toename van het aantal mensen met ernstig overgewicht en een gerichte vroege opsporing van onbekende diabetespatiënten. 

 

Risicofactoren voor type 1 diabetes onbekend.

 Risicofactoren voor het ontwikkelen van type 1 diabetes zijn naast een genetische aanleg niet bekend, maar waarschijnlijk spelen virussen en voeding ook een rol. Het is dan ook onduidelijk waarom type 1 diabetes is toegenomen. 

 

Preventie richt zich vooral op leefstijlfactoren.

Preventie van diabetes richt zich vooral op leefstijlfactoren. Er bestaan vele initiatieven die zich richten op een gezonde leefstijl. Het aanbod van interventies expliciet gericht op het voorkómen van diabetes is zeer beperkt. Deze initiatieven zijn voornamelijk op hoogrisicogroepen toegespitst zoals mensen met prediabetes, mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten of mensen met overgewicht.

 

Ongeveer 1,7 miljard euro voor zorg aan diabetespatiënten.

De kosten voor zorg aan diabetespatiënten bedroegen 1,7 miljard euro in 2011. Dat komt neer op 1,9% van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland. Het grootste aandeel van de kosten wordt besteed aan genees- en hulpmiddelen. Van alle kosten voor diabetes in 2011 ging 54% naar de zorg voor vrouwen en 46% naar de zorg voor mannen.

 

Aantal patiënten met diabetes zal verder toenemen.

Rekening houdend met de groei en vergrijzing van de Nederlandse bevolking, zal de toename van diabetes in de periode 2011-2030 naar verwachting verder stijgen, met 34% voor mannen en 32% voor vrouwen. De invloed van epidemiologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld trend in overgewicht) is hierbij niet meegenomen. 

 

Symptomen en risicofactoren bij diabetes type 2

 

Symptomen.

Hoewel overgewicht één van de belangrijkste indicaties is voor (pre) diabetes, betekent dit niet dat iedereen die diabetes heeft te zwaar in gewicht is. Ook wanneer diabetes in de familie voorkomt is dit reden om uw bloedsuikerspiegel in de gaten te houden. Er zijn echter meer symptomen die kunnen wijzen in de richting van pre-diabetes of diabetes type 2, dit zijn;

- vaak moeten plassen. 

- extreme dorst / veel drinken.

- toenemende vermoeidheid. 

- onverklaarbaar gewichtsverlies. 

- snel geïrriteerd zijn. 

- gezichtsproblemen. 

- veelvuldig huidirritaties of infecties aan de huid.

 - urineweginfecties, vaginale infecties.

- slechte wondgenezing. 

- tintelende handen en voeten. 

- veel jeuk.

 

Wanneer de diagnose pre-diabetes of diabetes type 2 wordt gesteld is het voor u belangrijk om weten te dat u zelf (evt. met hulp, begeleiding of ondersteuning) voor de grootste ommekeer kunt zorgen door uw levensstijl en voedingspatroon aan te passen. Dit leidt vaak tot verrassende resultaten en kan in de meeste gevallen voorkomen dat u medicijnen moet gaan slikken (waarbij de nodige bijwerkingen vaak optreden). Wanneer er geen actie wordt ondernomen wanneer u pre-diabetes heeft, zal dit binnen hooguit 10 jaar leiden tot een diagnose van diabetes type 2.

 

Risicofactoren.

Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor bij mensen diabetes type 2  ontstaat. Wel zijn er factoren die een rol spelen bij het ontstaan van diabetes type 2, namelijk;

- overgewicht. 

- leeftijd boven de 45 jaar.

- mensen met diabetes in de familie (met name bij ouders en broers en zussen).

- vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad of die een zwaar kind hebben gebaard      

   (geboortegewicht meer dan 4500 gram).

- hoge bloeddruk zeker als die 140/90 of hoger is. 

- te laag HDL cholesterol ( voor mannen onder de 0,8 mmol/l, voor vrouwen lager dan 1,0  

   mmol/l).

-  verhoogd trigliceride gehalte (boven 1,7 mmol/l).

- weinig lichamelijk activiteiten.

 

Testmethodes.

De volgende testmethodes kunnen gebruikt worden om te zien of er een verhoogd risico is:

- insulinetest (liefst nuchter getest)

- vettesten ; cholesterol en triglycerides.

- HbA1c (geeft een indruk van de gemiddelde bloedsuikerwaarden van de afgelopen 2 tot 3 

   maanden).

- BMI (body-mass index), dit geeft de verhouding tussen lengte en gewicht weer bij een 

   persoon. Het is een indicatie om te kijken of er over- of ondergewicht is.

- Taille-omvang, Dit is voor mannen en vrouwen verschillend. Het smalste deel van het 

   middel wordt hierbij gemeten. Studies hebben aangetoond dat vet rondom de buik meer 

   kans geeft op o.a. diabetes type 2.

   

Klik hier voor het downloaden van het Anamneseformulier